Tapkime draugais Draugaukime

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios taisyklės (toliau – "Taisyklės") yra sutartis tarp Pirkėjo ir INLA GROUP, UAB (toliau – "KiauleTaupykle.lt"), kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina registracijos metu pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau ir sutinku su KiauleTaupykle.lt taisyklėmis".
1.2. Šiose Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, KiauleTaupykle.lt atstovaujamų prekių ar paslaugų pardavėjų (toliau – KiauleTaupykle.lt partnerių) siūlomų prekių bei paslaugų (toliau – "Kuponai") įsigijimo ir apmokėjimo už juos sąlygos, Kuponų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Kuponų pirkimu-pardavimu "KiauleTaupykle.lt" tinklalapyje susijusios nuostatos.
1.3. Pirkti KiauleTaupykle.lt tinklalapyje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai minėti nepilnamečiai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjui įsigyjant Kuponus tinklalapyje KiauleTaupykle.lt, yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo" nuostatomis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
1.5. KiauleTaupykle.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti Taisykles, todėl prieš kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo patvirtinti apie susipažinimą su Taisyklėmis, kaip tai nurodyta Taisyklių 1.1 punkte.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. KiauleTaupykle.lt neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam sutarties įvykdymui.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Kuponus KiauleTaupykle.lt tinklalapyje nustatyta tvarka, nuosekliai atlikus žemiau nurodytus veiksmus:
3.1.1. pasirinkti norimą įsigyti prekę ar paslaugą iš siūlomų dienos akcijų;
3.1.2. peržiūrėti visą reikiamą informaciją ir sąlygas (spausti "plačiau apie akciją");
3.1.3. paspaudus "pirkti", reikia įvesti el.pašto adresą, kuriuo bus siunčiamas kuponas, pasirinkti norimą įsigyti kuponų kiekį, bei banką iš kurio sąskaitos bus daromas pavedimas (naudojantis el.bankininkystės sistema);
3.1.4. patvirtinti mokėjimą, kuris bus sugeneruotas pirkėjo naudojamos el.bankininkystės sistemos.
3.2. Pirkėjas atsiskaito už Kuponus iš anksto apmokėdamas už juos banko pavedimu, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema. Apie gautą apmokėjimą už Kuponą Pirkėjas informuojamas el. paštu, kurį Pirkėjas nurodo pildydamas Kupono įsigijimui reikalingą informaciją tinklalapyje KiauleTaupykle.lt.
3.3. Užsiregistravęs KiauleTaupykle.lt puslapyje, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo bei Kupono duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai KiauleTaupykle.lt skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.4. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. KauleTaupykle.lt neatsako už Kupono nepateikimą laiku ar kitų savo įsipareigojimų neįvykdymą, jei šie įsipareigojimai neįvykdomi dėl to, kad Pirkėjas registracijos formoje arba savo užsakyme pateikė neteisingus duomenis ar jų laiku neatnaujino.
3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Kuponu įsigytų prekių ar paslaugų, kai akcija yra įsigaliojusi, informuodamas apie tai raštu KiauleTaupykle.lt partnerį, kurio prekės ar paslaugos buvo įsigytos Kuponu, per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (kai Kuponu buvo įsigytas daiktas) ar nuo įsigyto Kupono  dienos (kai Kuponu buvo įsigytos paslaugos). Pirkėjas negali pasinaudoti teise grąžinti Kuponu įsigytas prekes ar paslaugas, jeigu buvo įsigyti garso ir vaizdo kūriniai ir fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas; taip pat laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Kuponu įsigytus daiktus Pirkėjas gali grąžinti KiauleTaupykle.lt partneriui, jei daiktas nėra sugadintas ir jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Bet kokiu atveju, grąžinant Pirkėjui pinigus už Kuponu įsigytas prekes ar paslaugas, iš grąžinamų lėšų išskaičiuojama pinigų suma, lygi mokesčio už grąžinamų pinigų pervedimą, dydžiui.

4. KiauleTaupykle.lt teisės ir pareigos
4.1. KiauleTaupykle.lt pateikiamose akcijų aprašymuose nustato minimalų pasiūlymo pirkėjų skaičių. KiauleTaupykle.lt akcijos tampa galiojančios tik tada, kai Kuponą įsigyja minimalus būtinas pirkėjų skaičius.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti KiauleTaupykle.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, KiauleTaupykle.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis KiauleTaupykle.lt tinklalapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. KiauleTaupykle.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis KiauleTaupykle.lt tinklapio teikiamomis paslaugomis ir įsigyti KiauleTaupykle.lt atstovaujamų partnerių prekes ir paslaugas.
4.4. Nupirkus minimalų Kuponų skaičių bei akcijai įsigaliojus, KiauleTaupykle.lt įsipareigoja pateikti pirkėjui Kuponą jo nurodytu el.paštu per 48 val. nuo akcijos įsigaliojimo datos (darbo dienomis), jei yra gauti pirkėjo elektroninės bankininkystės sistema pervesti pinigai už Kuponą.
4.5. Kuponų neįsigijus minimaliam pirkėjų skaičiui, KiauleTaupykle.lt įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus į Pirkėjo užsakyme nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą per 24 val. nuo akcijos nepatvirtinimo datos.

5. Atsakomybė
5.1. Kuponu perkamas prekes ar paslaugas teikia KiauleTaupykle.lt partneriai, o ne KauleTaupykle.lt. KiauleTaupykle.lt nesuteikia garantijos partnerių prekėms ir tekiamoms paslaugoms, neatsako už jų kainų bei kitų sąlygų pasikeitimus, taip pat nepriima parduotų Kuponų atgal ir negrąžina sumokėtų pinigų už Kuponus, jei akcija yra įsigaliojusi (t.y., jei nuperkamas minimalus skaičius Kuponų, reikalingų akcijai įvykti).
5.2. Pirkėjas turi teisę reikalauti kompensacijos iš Kupone nurodyto KiauleTaupykle.lt partnerio už Kupone nurodytos prekės ar paslaugos kokybės neatitikimus.
5.3. Visais atvejais pretenzijas dėl Kuponuose nurodytų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų neatitikimo Pirkėjas turi pateikti tiesiogiai KiauleTaupykle.lt partneriams, kurių prekės ir/ar paslaugos buvo pirktos įsigyjant Kuponus, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.
5.4. KiauleTaupykle.lt neatsako už Pirkėjo nuostolius, patirtus dėl neįvykusio pirkimo, jei taip yra ne dėl KiauleTaupykle.lt veikimo ar neveikimo.
5.5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos, kaip tai nustatyta teisės aktais.

6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.